Pressostatos


HELMONT PG

Pressostato:
Helmont PG-010050 (10 – 50 Mbar)
Helmont PG-010050 (50 – 300 Mbar)

HELMONT PA

Pressostato:
Helmont PA-RX0008
Helmont PA-RX0003

DUNGS LGW 3A1

Pressostato Dungs LGW 3A1

DUNGS GW

Pressostato:
Dungs GW 3A6
Dungs GW 10A6
Dungs GW 50A6
Dungs GW 150A6

BRAHMA PGR

Brahma PGR
(5 – 45 mbar)

PRESSOSTATO DE AR

Pressostato de ar – Beck 930.80
(0,2 – 2 mbar)

PRESSOSTATO DE AR

Pressostato de ar – Beck 930.80
(0,2 – 2 mbar)

BRAHMA PGR

Brahma PGR
(5 – 45 mbar)

DUNGS LGW 3A1

Pressostato Dungs LGW 3A1

DUNGS GW

Pressostato:
Dungs GW 3A6
Dungs GW 10A6
Dungs GW 50A6
Dungs GW 150A6

HELMONT PG

Pressostato:
Helmont PG-010050 (10 – 50 Mbar)
Helmont PG-010050 (50 – 300 Mbar)

HELMONT PA

Pressostato:
Helmont PA-RX0008
Helmont PA-RX0003